ІV. Зміст програми

ІV. Зміст програми

№ з/п 3.1. Назва модулів, тем та їх зміст К-ть годин
всього В т.ч. лекцій
1. МОДУЛЬ І. Філософська думка в культурі Київської Русі. Гуманістичні та реформаційні ідеї к. ХУ- поч. ХУІІ ст.
Тема 1. Українська філософія в контексті національної культури Зміст теми Історія української філософії як чинник розвитку національної самосвідомості. Нація і національна культура. Етногенез та націостановлення українців. Історія української філософії як чинник розвитку національної самосвідомості. Джерела і складники української культури. Культурологічний аспект дослідження історії української філософії. Дві концепції історії філософії. Філософські традиції та їх різновиди. Компаративна філософія. Поняття національної філософії. Складові частини історико-філософського українознавства. Періодизація історії української філософії. Рекомендовані інформаційні джерела: Основні: 1,2,12,13,14,16,19,20,21,29,34,36,71,88,90,94,112 Додаткові:2, 16, 18, 27, 35, 70
2. Тема 2. Філософська думка Київської Русі Зміст теми Світоглядні основи духовної культури східних слов’ян язичницької доби. Християнізація Русі як зміна світоглядних та культурно-ціннісних орієнтирів. Філософські та суспільно-політичні ідеї київських книжників. Іларіон Київський про образ історії в «Слові про Закон і Благодать». Соціально-етичні погляди Луки Жидяти, християнська ідеологія Феодосія Печерського. Літописець Нестор – «батько» руської історіЇ. Історіософські проблеми «Повісті врем”яних літ». Митрополит Никифор, його вчення про душу, про пізнавальні можливості людини. Володимир Мономаха «Повчання» як зразок морально-етичного заповіту. Митрополит Климентій Смолятич і його твір «Післання…». Філософсько-богословська проблематика творів Кирила Туровського. «Слово» («Моління») Данила Заточеника. Як ствердження гідності людського розуму, людської особистості. Філософсько-світоглядні уявлення «Слова про похід Ігорів». «Києво—Печерський патерик» - зразок східнослов’янської агіографії. Рекомендовані інформаційні джерела: Основні: 2,4,13,16,22,23,27,28,33,34,52,53.105.106 Додаткові: 5,6,7, 8,9,14,17,22,28,34,39,60,79
3. Тема 3. Філософсько – гуманістична думка та реформаційні вчення в Україні (др. пол. XIII – перша пол. ХVIІ ст.) Лекція 1. Українське Передвідродження ( др.пол. ХIII - ХV ст.). Зміст теми. Тенденції і явища українського Передвідродження. Галицько-Волинський літопис. Єретичні вчення та ідеї вільнодумства: богомільство, «стригольники», «ожидовілі». Раціоналістичний зміст творів «Логіка Авіасафа», «Промова Мойсея Єгиптянина», «Арістотелеві врата». Онтологічні, гносеологічні проблеми, їх вирішення з позицій аристотелізму. Морально-етична проблематика. Ідеї неоплатонізму в українській філософській думці. Ісихазм, ареопагітизм. Становлення раннього гуманізму на Україні.Юрій Дрогобич П.Русина і Лукаша з Нового Міста.Ідеї громадянського гуманізму в творчості Ст.Оріховського-Роксолана. Ідеї гуманізму в працях латино- та полькомовних діячів культури України ХУІ – поч.ХУІІ ст. Рекомендовані інформаційні джерела: Основні: 4,16,20,26,34,55,56,63,68,76,77,90,106 Додаткові: 26,27,37,38,39,53,69 Лекція 2. Особливості духовно-культурного розвитку в Україні наприкінці ХУІ –на початку ХУІІ ст. Зміст теми. Відродження, гуманізм та Реформація як історичні феномени. Острозький культурно-освітній центр та його значення в духовному житті України. Реформаційно-гуманістичні ідеї Герасима Смотрицького. «Апокрисис» Христофора Філалета. Філософські основи концепції старослов’янської мови. Значення самопізнання у процесі духовного. Полеміст І.Вишенський, його філософське світосприйняття. Вплив ісихастської ідеології на світогляд В.Суразький , Й.Княгиницький. Розвиток ренесансно-гуманістичних та реформаційних ідей Львівською братською школою. Радикалізм і демократичність поглядів Ст.Зизанія. Ідеї неоплатонізму в творчості К.Транквіліона-Ставровецького. Київське братство і його роль у розвитку гуманістичних і реформаційних ідей в Україні. Основна проблематика твору І.Копинського «Алфавіт духовний». Філософські та соціально-політичні ідеї М.Смотрицького. К.Сакович – «Трактат про душу». Гуманізм вченого гуртка друкарні Києво-Печерської Лаври. Рекомендовані інформаційні джерела: Основні: 6,13,16,20,21,55,56,68,76,79,92,105,106 Додаткові: 20,26,27,37,38,45,53,56,58,69
2. МОДУЛЬ ІІ. Філософія українського Просвітництва та Романтизму (друга половина ХУШ – поч. ХІХ ст.)
4. Тема 4. Філософія в Києво-Могилянській академії Зміст теми: Розвиток ідей українського Просвітництва, його специфічні риси. Києво-Могилянська академія - новий тип вищої школи в Україні та перший центр професійно-філософської думки. Структура філософських курсів професорів академії, їх зміст та спрямованість. Філософський спадок Й.Кононовича-Горбацького, І. Гізеля. Філософські погляди Л.Барановича, Й.Галятовського, Д.Ростовського, Й.Кроковського. Натурфілософські погляди С. Яворського. Просвітницька діяльність Т.Прокоповича. Філософсько-етичні ідеї М.Козачинського. Ствердження ідей раціоналізму і гуманізму в філософії Г.Кониського. Рекомендовані інформаційні джерела: Основні: 16,21,37,38,45,72,73,74,75,76,91,101,106,115,123, Додаткові:23,24,27,30,35,49,50,51,52,54,56,61,63,64
5. Тема 5. Філософія Г.Сковороди Зміст теми Г.Сковорода і духовне обличчя України в ХVIII ст. Життєвий шлях мислителя. Місце Г. Сковороди у розвитку філософської думки. Вплив античної та середньовічної європейської філософії на філософське вчення Г.Сковороди. Народна мудрість як одне із джерел формування філософських поглядів Г. Сковороди. Провідна думка практичної філософії Г.Сковороди. Концепція двонатурності світу і вчення про три світи. Пантеїстичний характер його філософських поглядів. Проблема людини як мікрокосму. Роль і місце «серця» в житті людини. Теорія пізнання Г.Сковороди. Неортодоксальність у відношеннях Г. Сковороди до питань про Бога, релігію, церкву. Етичне вчення Г. Сковороди. Питання про щастя людини і шляхи його досягнення. Концепція «сродної» праці. Ідея «нерівної рівності». Уявлення Г. Сковороди про ідеальне суспільство. Рекомендовані інформаційні джерела: Основні: 13,15,16,21,58,67,73,76,82,91,93,95,96,98,106,117 Додаткові: 29,30,32,33,51,54,66,76,80
6. Тема 6. Український романтизм: світогляд і філософія. Лекція 1. Філософські ідеї у творчості українських вчених-романтиків. Зміст теми Сутність романтизму, умови і специфіка його розвитку в Україні. Романтизм як світоглядна основа нового українського письменства: І.Котляревський, М.Максимович, М. Шашкевич. М.Гоголь як український мислитель, його світоглядна позиція. Шеллінгіанські витоки філософії українського романтизму Д. Велланського. Романтизм в Рішельєвському ліцеї: М. Курляндцев, К. Зеленецький,Й.Міхневич. Елементи романтизму в Україні другої половини ХІХ ст. О.Потебня, його «філософія мови». Філософські ідеї у творчості Я.Козельського. Рекомендовані інформаційні джерела: Основні:.13,16,47,63,68,76,106 Додаткові:11,27,44,48,54,69,68,75 Лекція 2. Початок розробки філософії української ідеї Кирило-Мефодіївським товариством. Зміст теми: Провідні ідеї романтизму в творчості Кирило-Мефодіївського братства. Філософія національної ідеї. Ідея державотворення. М.Костомаров. Історіософські ідеї «Книги буття українського народу». Романтичний світогляд П.Куліша. Антеїзм «хуторянської філософії» П.Куліша. Життєвий шлях ї формування світогляду Т..Шевченка. Антропоцентризм - основна риса світогляду Т.Шевченка. Історіософія Т.Шевченка Рекомендовані інформаційні джерела: Основні:.13,16,29,31,39,46,49,63,68,69,70,71,90,84,100 Додаткові: 10,16,18,21,55,71,75
3. МОДУЛЬ ІІІ. Професійна філософія в Україні ХІХ – поч. ХХ ст.
7. Тема 7. Духовно-академічна філософія ХІХ – ст. - ХХ ст. Лекція 1. Академічна філософія і зміна типу філософування. Зміст темиПоширення ідей західноєвропейської філософії на формування української філософської думки у першій половині ХІХ – поч. ХХ ст. 1. Інокентій як фундатор парадигмальних засад духовно-академічної філософії. Деїзм та сенсуалізм П. Лодія, його вольфіанські та кантіанські уподобання. Харківська школа філософії: І. Ризький, Т. Осиповський. Й. Шад, А. Дудрович Київська релігійно – філософська школа: традиції та новації. І .Скворцов як перший професор філософії поновленої академії. Проблеми психології, логіки, гносеології у творчому доробку В. Карпова Вплив філософії Шеллінга на представників Київської школи. Вчення П.Авсенєва про душу. Рекомендовані інформаційні джерела: Основні: 13, 16, 51, 64, 68, 76, 101, 103, 104 Додаткові: 27, 35, 46, 47, 54 Лекція 2. Київські релігійно-філософські кола. Гегелівські мотиви в київській релігійно – філософській школі: О. Новицький вчення про предмет, метод, та значення філософії. С. Гогоцький як історик філософії, вчення про психологію як філософську пропедевтику. С. Гогоцький як педагог. « Філософія серця» П. Юркевича. Проблеми реалізму , метафізики, платонізму у філософській спадщині мислителя. Критика П.Юркевичем матеріалістичної антропології. Педагогічна концепція мислителя у контексті « філософії серця». Антипозитивістська спрямованість світоглядних уподобань П.Лінницький. Суспільно- політичні погляди та педагогічна спадщина мислителя. Релігійно-теїстична філософія П.Кудрявцева, Д.Богдашевського. Рекомендовані інформаційні джерела: Основні: 13, 15, 16, 21, 63, 68,76, 89, 91,101,102,103,104, 106, 127-132 Додаткові:27, 27, 5,36, 59, 72, 74, 75
8. Тема 8. Університетська філософія в Україні ХІХ – поч. ХХ ст. Зміст теми:Позитивізм в Україні. В. Лесевич, еволюція його поглядів від позитивізму О.Конта до емпіріокритицизму Р. Авенаріуса. Філософія « панпсихізму» О. Козлова. Критика філософом теорії моралізаторства та « моралі любові». Філософські пошуки М.Грота. « Синехологічний спіритуалізм» О. Гілярова як прихильника і послідовника панпсихізму Г. Фехнера. Неокантіанство в Україні.: Г. Челпанов та його психофізичний монізм. «Православний універсалізм» В. Зеньковського. «Цілісна філософсько-педагогічна система мислителя. Загальна концепція історії російської філософії В. Зеньковського. Рекомендовані інформаційні джерела: Основні: 10,11, 13, 15, 16, 21, 63, 64, 76, 104, 106, 126 Додаткові: 3, 27, 35, 36, 59
4. МОДУЛЬ ІУ. Філософська та суспільно-політична думка ІІ пол. ХІХ – ХХ ст. Проблеми та перспективи української філософської думки поч. ХХІ ст.
9. Тема 9.Філософські і суспільно-політичні ідеї в українській літературі і публіцистиці ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст. Зміст теми:Соціально-філософські орієнтації громадівців. Науково-академічна та культурно-освітня робота В. Антоновича. Історіософські погляди В.Антоновича. Особливості світогляду П.Чубинського. Соціально-філософські погляди М.Драгоманова. Соціально-політичні і філософські погляди українських письменників та публіцистів: С.Подолинського, О.Терлецького, М.Павлика. Світоглядні позиції М.Коцюбинського, П.Грабовського, Б.Грінченка. Представник європейського неокантіанства – Б.Кістяківський. Вчення про ноосферу В.Вернадського. Філософсько-соціальні витоки історіософії М. Грушевського. Рекомендовані інформаційні джерела: Основні: 5, 13, 16,19,21,29, 40, 41, 42, 44, 63, 68,76, 106 Додаткові:1, 18, 25, 53,54,71
10. Тема 10.Філософські ідеї у творчості покоління «Молода Україна». Зміст теми:Роль Галичини в розробці філософії національної ідеї в Україні ІІ пол. ХІХ – початку ХХ ст. Філософічна основа національної ідеї в доповіді Т.Зінківського «Молода Україна, її становище і шлях». Філософські шукання у творчості І.Франка: ідея героя, особистості, індивідуальності, конфлікт громадського і особистого, поступ людської історії. Філософський зміст мистецької спадщини Лесі Українки. Філософія прометеїзму. Історіософія М.Міхновського. Формування ідеології інтегрального націоналізму. Рекомендовані інформаційні джерела: Основні: 13, 16, 17, 29, 30, 63, 76, 90,108 -114 Додаткові:2, 21, 57
11. Тема 11.Філософська та соціально-політична думка в українській діаспорі. Лекція 1. Професійна філософська думка в українській діаспорі. Зміст теми:Загальна характеристика західної української діаспори. Професійна філософія В. Зеньковського, Г.Флоровського, Л. Шестова, В. Петрова. Д. Чижевський - історик філософії. Проблеми української ментальності, української душі в творчості О.Кульчицького, Б. Цимбалістого, М. Шлемкевича, І.Мірчука, В.Олексюка. Філософська дискусія «механістів» та «діалектиків» 20-30 р. ХХ ст. Рекомендовані інформаційні джерела: Основні: 13, 50, 63, 67, 117, 118, 119, 120 Додаткові:46, 47, 53, 54, 71 Лекція 2. Розробка філософії української ідеї за межами України. Зміст теми:Соціально-політичні та філософські погляди В. Винниченка. Філософія національного радикалізму. Інтегральний націоналізм Д.Донцов, Ю.Липи, М.Сціборського. Ідеї державотворення та філософії історії В. Липинського. І. Лисяк-Рудницький - дослідник української політичної думки. М.Хвильовий та дискусія з питань національної культури. Проблеми розвитку української культури в творчості Є. Маланюка. Рекомендовані інформаційні джерела: Основні: 13, 16, 25, 29, 53, 54, 57,62, 69,76, 112 Додаткові:27, 42, 54
12. Тема 12. Філософія в Україні радянської та пострадянської доби. Зміст теми: Політичний, ідеологічний та інтелектуально-культурний контекст епохи. Основні інтелектуальні спрямування в українській філософії - філософський неоконсерватизм, критичний раціоналізм. Суперечність філософії та офіційної ідеології. Деформація мислення та мовлення. Критика «буржуазної філософії» як метод ознайомлення з іншими підходами до розв’язання філософської проблематики. Дослідження логічної семантики М.Поповичем. Діалектичний та історичний матеріалізм як спосіб мислення. В.Асмус. П.Копнін, Д.Острянин В.Шинкарук, В.Нічик. Естетичні дослідження Л.Левчук, В.Малахова. Історико-філософські дослідження західної філософії ХХ ст., філософської спадщини Київської Русі, професорів КМА. Рекомендовані інформаційні джерела: Основні: 12, 13, 19, 35, 36, 48,49,59, 60, 61, 68, 83, 84, 85, 86, 87, 99, 124, 125, 126 Додаткові:15, 39, 49, 61, 71Плани семінарських, практичних, лабораторних занять


1206978622777642.html
1207020148521250.html
    PR.RU™