Загальні вимоги до тексту

Текст курсової роботи виконується на стандартних аркушах формату А4. Курсова робота повинна бути представлена в електронному вигляді, чітко написана від руки, або роздрукована і вкладена у стандартну папку.

Формати заповнюються, одним з наступних способів:

- рукописним - в обсязі 30-35 аркушів рукописного тексту виконується на папері для письма формату А4 (297Х210 мм).

- комп'ютерним - в обсязі 25-30 аркушів оформленому в текстовому редакторі Word for Windows, версії не нижче 6.0:

Тип шрифту: Time New Roman Cуr. Шрифт основного тексту: звичайний, розмір 14 пт. Шрифт заголовків розділів: напівжирний, розмір 16 пт.

Шрифт заголовків підрозділів: напівжирний, розмір 14 пт.

Межсимвольный інтервал: звичайний.

Межстрочный інтервал: 1,5 (півтора).

Формули, повинні бути оформлені в редакторі формул Equation Editor і вставлені в документ:

Розміри шрифту для формул:

- звичайний - 14 пт;

- великий індекс -10 пт;

- дрібний індекс - 8 пт;

- великий символ - 20 пт;

- дрібний символ -14 пт.

Загальний обсяг курсової роботи виконаному на комп'ютері - 25-30 сторінок. Текст курсової роботи виконується на аркушах А4 без рамок, дотримуючись наступних розмірів полів: ліве не менш - 30 мм, праве не менш - 10 мм, верхнє - не менш 20 мм, нижнє - не менш 20 мм. Абзаци в тексті починають із відступом рівним 15-17 мм.

Помилки, описки й графічні неточності, виявлені в процесі виконання тексту, допускається виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою й нанесенням на тім же місці виправленого тексту (графіки) машинним способом або від руки, можна наклеювати малюнки й фотографії.

Ушкодження аркушів, помарки й сліди не повністю вилученого колишнього тексту (графіки) не допускаються.

Розділи основного тексту повинні мати порядкові номери в межах всієї роботи, позначені арабськими цифрами без крапки й записані з абзацного відступу.

Підрозділи повинні мати нумерацію в межах кожного розділу.

Номера складаються з номерів розділу й підрозділу, розділених крапкою. У кінці номера підрозділу крапка не ставиться.

Приклад

1.3 - позначає розділ 1, підрозділ 3

Підрозділи можуть складатися з пунктів, номера яких складаються з номерів розділу, підрозділу й пункту, розділених крапками.

Приклад

2.1.1 - позначає розділ 2, підрозділ 1, пункт 1

Якщо розділ або підрозділ складається з одного пункту, він також нумерується.

Після заголовка й підзаголовка наприкінці сторінки повинне бути не менш 3 рядків тексту.

Всередині пунктів або підпунктів можуть приводитися перерахування. При цьому перед кожною позицією перерахування варто ставити дефіс або малу літеру з дужкою. Для подальшої деталізації перерахувань використовують арабські цифри з дужкою. У всіх випадках запис перерахувань виконується з абзацного відступу.Приклад:

а) ____________

б) ____________

1)_____________

2)_____________

3) ____________

Найменування розділів повинні бути короткими. Найменування записують із прописної букви з абзацного відступу. Аналогічно записуються найменування підрозділів і пунктів. Переноси слів у заголовках не допускаються. Крапку наприкінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається із двох пропозицій, їх розділяють крапкою.

Відстань між заголовком і текстом при виконанні тексту повинне бути 15 мм. Відстань між заголовками розділу, підрозділу, пункту - 8мм.

Кожний розділ основного тексту рекомендується починати з нової сторінки.

Кожен параграф і розділ необхідно завершувати лаконічними висновками, що логічно узагальнюють викладене.

При цьому треба пам’ятати, що дослівне запозичення чужого тексту, яке не супроводжується посиланням на джерело, називається плагіатом і суворо карається у науковому середовищі.

Робота, автор якої допустився плагіату, знімається з розгляду незалежно від стадії підготовки без права її повторного захисту з заміною теми роботи.

У тексті курсової роботи не допускається:

- застосовувати скорочення слів, крім установлених правилами орфографії, пунктуації, а також відповідними державними стандартами;

- вживати математичні знаки без цифр, а також знаки № (номер), % (відсоток);

- застосовувати індекси стандартів (ДЕРЖСТАНДАРТ, ОСТ і ін.) без реєстраційного номера; не допускаються виділення й підкреслення слів по тексту.

Виноски в тексті розташовують із абзацного відступу наприкінці сторінки, на якій вони позначені, і відокремлюють від тексту короткою тонкою горизонтальною рисою ліворуч. При наявності в основному тексті формул, вони розташовуються в середині рядка з нумерацією арабськими цифрами в межах всього тексту. Допускається двозначна нумерація в межах розділу, при цьому номер складається з номера розділів і порядкового номера формули, розділених крапкою. Номер ставиться з правої сторони листа на рівні формули й полягає в круглі дужки. Значення символів і числових коефіцієнтів, що входять у формулу, повинні бути наведені безпосередньо під відповідною формулою. Посилання в тексті на номер формули дають у дужках, наприклад «... у формулі (3.1)».Всі ілюстрації в основному тексті (малюнки, схеми, графіки й т.д.) нумеруються арабськими цифрами в межах усього тексту або в межах розділу. Посилання на ілюстрації варто робити по типі «... відповідно до малюнку 1». Пояснення до малюнків можна давати як у тексті, так і під ілюстрацією.

Цифровий матеріал, як правило, оформляють у вигляді таблиць. Всі таблиці в межах тексту (або розділу) нумеруються арабськими цифрами. Слово «Таблиця» із вказівкою порядкового номера міститься над лівим верхнім кутом таблиці. При наявності тематичного заголовка, вона записується на одному рівні зі словом «Таблиця» через дефіс. На всі таблиці повинні бути посилання в тексті, при цьому слово «Таблиця» пишуть повністю із вказівкою її номера. Графові «Номер один по одному» у таблицю включати не слід. При переносі таблиці на іншу сторінку заголовок, шапку таблиці вказують один раз над першою частиною. Над наступними частинами пишуть слова «Продовження таблиці 1» і таблицю починають із рядка з нумерацією стовпців.

Ілюстрації й таблиці розташовуються по можливості слідом за першим згадуванням про їх у тексті. Приклад оформлення таблиці наведений у додатку Б.

В основному тексті необхідно давати посилання на літературні джерела, указуючи порядковий номер джерела за списком наприкінці курсової роботи. Посилання виділяється двома косими рисам, наприклад, /5/. Якщо цифрові або інші дані в таблиці не приводяться, то в графі ставлять прочерк.

Всі ілюстрації й таблиці повинні бути органічно пов'язані з текстом і не повинні мати зайвих зображень, які не пояснюються в тексті.1168818702242818.html
1168863350894643.html
    PR.RU™